Edita Bajrektarević

Edita Bajrektarević, rođena u Zagrebu 1980. godine. Diplomirala je 2003. godine na studiju ekonomije poduzetništva na Veleučilištu Vern u Zagrebu. Specijalistički diplomski studij poduzetničkog menadžmenta završava 2013. godine na temu „Model upravljanja poslovnim promjenama u sektoru prodaje“ te međunarodni MBA studij na United Business Institutes u Bruxellesu, smjer Entrepreneurship and European Management. Nakon završenog obrazovanja u Zagrebu i inozemstvu upisuje magisterij Međunarodnih odnosa i diplomacije na DIU Međunarodnom Sveučilištu u Zagrebu.

Profesionalnu karijeru započinje 1999. godine u obiteljskom poduzeću Kro-mal d.o.o. za graditeljstvo na poslovima prodaje i nabave. Od 2003. godine bila je zaposlena u poduzeću Eurotrade d.o.o. koje se bavi veleprodajom potrošnog i informatičkog materijala. Obnašala je različite poslove u prodaji, a najistaknutija je bila rad kao pomoćnik direktora prodaje. U potpunosti se profilirala u sektoru prodaje i logistike. Stekla je radno iskustvo u vođenju, koordinaciji, razvijanju i unapređivanju kanala ukupne prodaje te razvila analitičke i pregovaračke sposobnosti. Radila je i kao voditelj prodaje u prodajnom centru gdje je stekla iskustvo u organiziranju poslovanja rada centra i rukovođenju ljudskim potencijalima.

Pohađala je stručne seminare i programe usavršavanja iz područja prodaje i logistike. Aktivno se služi engleskim jezikom, položila je međunarodni certifikat za poslovni engleski (BEC Vantage) u British Council u Zagrebu. Pasivno se služi njemačkim jezikom.